บริการจาก INTECO

การตรวจสอบของเรา คือ การปกป้องของคุณ

บริการทั้งหมด

บริการวิเคราะห์
และตรวจสอบสินค้า

ดูเพิ่มเติม

บริการรมยา

ดูเพิ่มเติม

บริการตรวจสินค้าก่อน
และหลังการส่งออก

ดูเพิ่มเติม

การควบคุมตรวจสอบ
สินค้าฝ้าย

ดูเพิ่มเติม

การตรวจวัดความลึกของ
ระดับน้ำในเรือ

ดูเพิ่มเติม

INTERNATIONAL INSPECTION AND TESTING CORPORATION

ประสบการณ์ธุรกิจให้บริการการ
ตรวจสอบสินค้ามานานกว่า 68 ปี

บริษัทชั้นนำของโลกในด้านการตรวจสอบคุณภาพ โดยบริษัทได้มีการจัดตั้ง ขึ้นในปี 1950 ที่รัฐอิลลินอยส์ และได้มีการขยายบริการโดยการตั้งศูนย์ ปฏิบัติการทั่วเอเชีย เพื่อทำการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า รวมถึง ให้บริการคำปรึกษาในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพสินค้าแก่ลูกค้า

ที่มาของเรา