PRE & POST SHIPMENT INSPECTIONS

การตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญในงานของ INTECO การตรวจสอบทั้งก่อนและหลังการส่งออกว่าสินค้าได้มาตรฐาน

ตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรือตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน Letter of credit (L/C) หรือตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ การบรรจุและเครื่องหมายหรือไม่ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ในการที่จะมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ท่านได้มีการตกลงสั่งซื้อจะมีคุณภาพและปริมาณตรงตามที่ได้ตกลงกัน การมีตัวกลางในการเข้าไปตรวจสอบจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

 เพื่อเป็นการสร้างความคุ้มครองและความมั่นใจกับทั้งผู้ซื้อผู้ขาย ยกตัวอย่างในกรณีของผู้ซื้อ ความเสียหายที่พบได้บ่อยคือ การที่ผู้ซื้อไม่ได้มีการกำหนดชื่อผู้ตรวจสอบสินค้าที่ไว้ใจได้และมีความเป็นกลาง ทำให้มีโอกาสที่เมื่อสินค้าไปถึงปลายทาง ผู้ซื้อจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานไม่ตรงกับที่ L/C ระบุไว้ เพื่อเป็นการสร้างความคุ้มครองให้กับท่าน การระบุชื่อผู้ตรวจสอบที่มีคุณภาพและมีความเป็นกลางจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นประโยชน์ ทำให้ท่านมั่นใจในคุณภาพและสินค้าที่ได้รับและลดการเสียเวลาและความเสียหายที่จะเกิดในการทำธุรกิจ
บริการตรวจสอบสินค้าก่อนและหลังการส่งออก จึงเป็นงานที่สำคัญของเรา เพื่อช่วยคุ้มครองผลประโยชน์ของท่าน โดยเราเป็นบริษัทที่ยึดมั่นในความเป็นกลางไม่ได้ถือผลประโยชน์และขึ้นกับธุรกิจใด โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการให้บริการเราได้ยึดมั่นในการให้บริการตาม vision ของเราที่เน้น สร้างความคุ้มครองให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดบริการทั้งหมด