FUMIGATION

INTECO มีบริการรมยาในสินค้าต่างๆ เพื่อกำจัดแมลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสินค้าได้ 

การรมยาจึงเป็นการป้องกันความเสียหายที่มีโอกาสเกิดขึ้น ซึ่งสินค้าที่ทาง INTECO ได้ให้บริการรมยากำจัดแมลง ได้แก่ สินค้าเกษตร อาทิเช่น ข้าว เมล็ดถั่ว แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง สินค้าจำพวกไม้เพื่อใช้ในการหีบห่อ ซึ่งได้แก่ ลังไม้ พาเลทไม้ รวมถึงสินค้าประเภทอื่นๆ ที่มีโอกาสเกิดแมลง โดยพนักงานของเราทุกคนได้ผ่านการรับรองเป็นผู้รมยาปราบศัตรูพืชจากสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียดบริการทั้งหมด

สินค้าที่ให้บริการ