COMMODITY INSPECTION

การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ ทั้งคุณภาพและปริมาณ การกำหนดน้ำหนักของสินค้า

โดยสินค้าที่ INTECO ให้บริการมีความหลากหลาย ได้แก่ ฝ้าย, แป้ง, ธัญพืช,ผลิตภัณฑ์โลหะ, เศษโลหะ, เยื่อและกระดาษ, ข้าว,ยาง, น้ำตาล, สิ่งทอ และอื่น ๆ โดยในส่วน สินค้ามาตรฐานนำเข้าและส่งออก พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 INTECO ได้รับการขึ้นทะเบียน จาก สำนักงานมาตรฐานสินค้านำเข้าและส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ในการเป็นผู้ตรวจสอบสินค้ามาตรฐาน ดังนี้ ข้าวหอมมะลิ, แป้งมันสำปะหลัง, ข้าวโพด และข้าวฟ่าง

รายละเอียดบริการทั้งหมด